SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

 18.05.2023

K Č.p.:ORHZ-SK1-104-004/2023                                                                                                                   Príloha č. 1

Vážení občania !

Po období relatívneho kľudu  znova nastáva čas zvýšenej aktivity záhradkárov, lesných robotníkov, turistov a iných priaznivcov pohybu v lese a jeho blízkeho okolia. Aj napriek ich kladnému vzťahu k prírode, každý rok dochádza k zbytočným lesným požiarom, ktoré spôsobujú materiálne škody značného rozsahu. Lesné požiare sú nebezpečnejšie aj preto, že sa často vyskytujú v lokalitách neprístupných pre hasičskú techniku, s nedostatočnými, resp. nevhodnými zdrojmi vody pre hasenie, vyžadujú si enormné nasadenie počtu ľudí, ako aj hasičskej techniky.

     V roku 2022 bolo v Prešovskom kraji zaznamenaných 41 požiarov v odvetví lesného hospodárstva. Škody spôsobené týmito požiarmi boli vyčíslené na 50 215 €. Pri týchto požiaroch neboli usmrtené ani zranené žiadne osoby. 

V okrese Svidník v roku 2022 bolo zaevidovaných 6 požiarov v lesnom hospodárstve s priamou výškou škody 20 000,- € pričom uchránených hodnôt bolo 400 000,- €.

V okrese Stropkov v roku 2022 bol zaevidovaný 1 požiar v lesnom hospodárstve s výškou  priamej škody 1 000,-€ pričom uchránené hodnoty boli  10 000,- €.

V rámci požiarov v lesnom hospodárstve pre okresy Svidník a Stropkov nedošlo k usmrteniu ani k zraneniu žiadnej osoby.

Najčastejšími príčinami lesných požiarov bolo zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie trávy a porastov, fajčenie a deti bez dozoru. Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najviac požiarov vzniká v jarných mesiacoch marec, apríl a v období zvýšeného požiarneho nebezpečenstva v čase sucha - august a september.

Ohrozenosť lesných porastov v tomto období ovplyvňujú klimatické faktory - sucho, vietor, stav vegetácie - množstvo vyschnutej organickej hmoty, aktivita človeka - vypaľovanie trávnatých porastov, zakladanie ohňa v prírode, prázdninové obdobie, turistika a fajčenie.  

Preto pri činnostiach a prechádzkach v prírode mame počínať si tak, aby sme sami nespôsobili príčinu vzniku požiaru, dodržiavali zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach, dodržiavali zásady  požiarnej bezpečnosti v čase  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a mať na zreteli zákaz vypaľovať  porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

Pokarhanie alebo pokutu do 331,-€ môže OR HaZZ uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vážení občania, veríme, že naše rady prenesiete do svojich rodín školských a pracovných kolektívov. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát a svojim konaním prispejete k aktívnej ochrane prírodných hodnôt a životného prostredia.

                                                                                           OR HaZZ vo Svidníku          

                                                                                           Oddelenie požiarnej prevencie


Zoznam aktualít: