SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obchodná verejná súťaž č. 1/2021

 05.02.2021

Obchodná verejná súťaž č. 1/2021

      podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na predaj nehnuteľnosti – pozemku

Nehnuteľnosť:

Pozemok, parcela registra C č. 20/1, v k.ú. Šarišský Štiavnik druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 1 930 m2. V súčasnosti vedený na liste vlastníctva LV č. 1, vlastník: Obec Šarišský Štiavnik, 090 42 Šarišský Štiavnik 65, vlastnícky podiel 1/1. Pozemok sa nachádza v intraviláne, v zastavanej časti územia obce Šarišský Štiavnik. Prístup autom na pozemok je možný po obecnej komunikácii. Z pozemku je v blízkosti možné napojenie na obecnú kanalizáciu. Pripojenie na plynofikáciu je možné.

Súťažné podmienky

článok I.

Vyhlasovateľ

1. Vyhlasovateľ súťaže je Obec Šarišský Štiavnik, 090 42 Šarišský Štiavnik 65, IČO:  

00331058, zastúpená Michalom Kimákom, starostom obce, v zmysle uznesenia č. 18/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 05.02.2021 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti – pozemku.

článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú uverejnené v regionálnych periodikách, na vývesnej tabuli obce, na internetovej stránke obce a v okresných novinách.

2. Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje dňom 05.02.2021.

článok III.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Obec Šarišský Štiavnik vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je najvhodnejšia ponuka na kúpu nehnuteľnosti – pozemku. 

článok IV.

Minimálna kúpna cena

1.  Vyhlasovateľ určuje minimálnu ponúkanú cenu za pozemok vo výške: 11 580,00 Eur.  

článok V.

Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

      1. Písomný návrh zmluvy je potrebné doručiť poštou na adresu: Obec Šarišský Štiavnik,  

           090 42 Šarišský Štiavnik 65, prípadne podať osobne na Obecný úradu v Šarišskom   

           Štiavniku v termíne do 01.03.2021 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným

    označením: NEOTVÁRAŤ! Obchodná verejná súťaž pozemok“ Navrhovateľ

       je povinný doručiť návrh zmluvy do uvedeného termínu, neplatí dátum podania na pošte.

      2. Návrhy doručené po uplynutí lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú vyhodnocované.

      3. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh na pozemok. Ak podá navrhovateľ viac 

            návrhov, do súťaže bude zaradený ten návrh, ktorý obsahuje najvyššiu ponuku. V prípade  

            rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť viacerými navrhovateľmi za splnenia

        všetkých podmienok, rozhodne skorší termín podania návrhu.

      4. Navrhovateľ môže meniť a dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty

       na predkladanie ponúk, a teda do 01.03.2021 do 12:00 hod.

      5. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Nárok

            na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý bol  

       v súťaži úspešný.

      6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

      a) odmietnuť všetky predložené návrhy prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva,

b) predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva,

      c) zrušenie súťaže prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva,

      d) menenie už uverejnených podmienok prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva,

      e) vyzvať navrhovateľa na doplnenie podkladov.

      7. V súlade s §284 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý   

            len ten návrh:

      a) ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže,

      b) obsahuje všetky požadované náležitosti a doklady podľa súťažných podmienok,

c) ktorý bol predložený v lehote určenej v podmienkach súťaže.

8.   Návrh musí obsahovať:

      a) žiadosť o účasť v obchodnej verejnej súťaži (žiadosť musí byť podaná ako originál,

            nesmie byť podaná e-mailom, alebo faxom). Žiadosť musí obsahovať kontaktné údaje na

            oprávnenú osobu (mobil, telefón, korešpondenčná adresa)

      b) Návrh zmluvy, ktorá musí obsahovať:

       - identifikáciu navrhovateľa (meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, telefónne číslo,

       e-mailový kontakt, v prípade firmy aj výpis z obchodného, alebo živnostenského

       registra, IČO a údaje konajúcej osoby).

 - výšku kúpnej ceny (cenová ponuka navrhovateľa musí obsahovať originálny podpis)

 c) čestné vyhlásenie navrhovateľa (tvorí prílohu č. 1 k týmto podmienkam obchodnej verejnej súťaže)

článok VI.

Časový plán súťaže

  1.  Vyhlásenie súťaže: 05.02.2021.
  2. Ukončenie predkladania súťažných návrhov: 01.03.2021 do 12.00 hod.
  3. Vyhodnotenie súťažných návrhov: vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční trojčlenná komisia menovaná starostom obce dňa 01.03.2021. Za najvhodnejší návrh bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené vyhlasovateľom, a ktorý bude mať najvyššiu kúpnu cenu.
  4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 7 pracovných dní od schválenia výsledkov súťaže obecným zastupiteľstvom. Vyhodnotenie bude obsahovať poradie úspešnosti uchádzačov. Účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, obec oznámi, že ich návrhy boli odmietnuté.
  5. Ak úspešný uchádzač neuhradí celú kúpnu cenu do 60 dní od podpisu zmluvy, bude  

obchodná verejná súťaž zrušená, zmluva nenadobudne účinnosť.

  1. Podanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností sa uskutoční v lehote do 10 pracovných dní po uhradení celej kúpnej ceny kupujúcim na účet vyhlasovateľa. Návrh na vklad do katastra podáva vyhlasovateľ, poplatok za vklad do katastra hradí kupujúci.

V Šarišskom Štiavniku dňa 05.02.2021 

                                                                                             Michal Kimák,  starosta obce


Čestné vyhlásenie

1. Týmto ja, dolu podpísaný (á) …………………………………………………………….., trvale bytom, so sídlom ………………………………………………………………………,

ako navrhovateľ, čestne vyhlasujem, že súhlasím so súťažnými podmienkami vyššie uvedenej obchodnej verejnej súťaže, ktorú vyhlásila obec Šarišský Štiavnik. Zároveň som si vedomý (á), že som svojim predloženým návrhom v tejto obchodnej verejnej súťaži viazaný (á).

2. Čestne vyhlasujem, že:

a) nie som v konkurze a ani sa proti mne nevedie konkurzné, alebo vyrovnávacie konanie, že nebol(á) proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

b) nemám v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

c) všetky uvedené údaje v mojom návrhu sú pravdivé,

d) nemám evidované nedoplatky voči zdravotným poisťovniam vymáhané výkonom rozhodnutia,

e) nemám nedoplatky na nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a poistení v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

f) disponujem dostatočnými finančnými prostriedkami na kúpu nehnuteľnosti,

g) v prípade úspešnosti v obchodnej verejnej súťaži odkúpim od vyhlasovateľa nehnuteľnosť za cenu uvedenú v návrhu, ktorý som predložil(á) v súťaži,

h) nemám voči vyhlasovateľovi žiadne záväzky(neuhradené nájomné, neuhradené faktúry, nedoplatky a pod.)

i) súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely uvedenej obchodnej súťaže.

              V ……………...................., dňa………………

…...……………………………………………….

                                                                                                                                             meno, priezvisko a podpis, príp. pečiatka


Zoznam aktualít: