SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Jednorazová inflačná dotácia v sume 100 eur v rámci II. balíka inflačnej pomoci.

 02.12.2022

Jednorazová inflačná dotácia v sume 100 eur  v rámci  II. balíka inflačnej pomoci.

      Cieľom tejto dotácie je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a tak pomôcť najzraniteľnejším skupinám osôb zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu. 

Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR.. Žiadosť je možné podávať osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého či prechodného pobytu žiadateľa. Požiadať o inflačnú pomoc sa dá aj elektronicky, prostredníctvom e-mailu.  Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej najneskôr do 31.12.2022, po tomto termíne sa nebude na žiadosti prihliadať.

Žiadateľmi o inflačnú pomoc môžu byť:

1.Rodič dieťaťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného, alebo plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného v prípade, ak je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur, vrátane. Rodič viacerých nezaopatrených detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou podáva len jednu žiadosť za všetky deti, na ktoré bola určená vyživovacia povinnosť nižšia ako 150 Eur.

2. Plnoletá osoba, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

3. Plnoletá osoba, ktorej sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.

Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu:

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/2.-balik-inflacnej-pomoci.html?page_id=1222654


Zoznam aktualít: