Obec Šarišský Štiavnik rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Výberové konanie na funkciu Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik

 05.02.2021

Výberové konanie na funkciu

Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik

        Obec Šarišský Štiavnik v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle prijatého uznesenia č. 19/2021 Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku zo dňa 05.02.2021

vyhlasuje

výberové konanie na funkciu Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na

deň 01.03.2021 o 19.00 hod.

Požiadavky:

· Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

· Písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov na účel vykonania voľby hlavného   

   kontrolóra v obecnom zastupiteľstve

· Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

· Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

· Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

· Prax v riadiacej, ekonomickej právnickej alebo kontrolnej činnosti min. 3 roky  

· znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových Organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov

Všeobecné podmienky:

· hlavný kontrolór obce je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov. Je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu

· funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného predpisu, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce

· vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencii obce

· úväzok hlavného kontrolóra je 5,1 % s nástupom od 02.03.2021.

Vykonáva kontrolu:

· nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol      obci zverený

· príjmov, výdajov a finančných operácií obce

· vybavovanie petícií a sťažností

· dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce, plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a ostatných 

   vnútorných predpisov obce

· dodržiavanie interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi

Vypracováva odborné stanoviská k:

· návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom

· možnosti poskytovania úveru, pôžičiek a dotácií

· výsledkom kontroly a spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov ich predkladá obecnému zastupiteľstvu

· zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom

· vykonáva tiež iné činnosti podľa zákona o obecnom zriadení

Termín podania prihlášky:

·  uchádzač prihlášku spolu s prílohami zašle poštou alebo doručí osobne

    do 01.03.2021 do 13.00hod.

    na adresu:

    Obec Šarišský Štiavnik

    090 42 Šarišský Štiavnik 65.

· v zalepenej obálke označením “Voľba hlavného kontrolóra NEOTVÁRAŤ.“

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Otváranie obálok bude na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 01.03.2021 o 19.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

V Šarišskom Štiavniku dňa 05.02.2021.

                                                                                                                         Michal Kimák, starosta obce                             


1 2 3